GRACEFUL EAST AMERICA


ราคาเริ่มต้น 69,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-CZIAD01
สายการบิน สายการบินเอทิฮัด
ระยะเวลา 9 วัน 5 คืน
ประเทศ อเมริกา 
ช่วงเวลา กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า "เอ็มไพร์ สเตท"
  • วอชิงตัน ดีซี
  • แฮริสเบิร์ก
  • คอร์นนิ่ง
  • บัฟฟาโล่ (ไนแองการ่า)
  • เที่ยวนิวยอร์ก

วันที่ 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตัน ดัลเลส เมืองวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา - วอชิงตัน ดีซี

วันที่ 3

เมืองวอชิงตัน ดีซี - ทำเนียบขาว - อนุสรณส์ถานลินคอล์น - อนุสาวรีย์วอชิงตัน - อนุสรณส์ถาน เจฟเฟอร์สัน - สถาบันสมิธโซเนียน และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ -  พิพิธภัณฑ์การบิน และอวกาศแห่งชาติ

วันที่ 4

เมืองวอชิงตัน ดีซี- เมืองแฮริสเบิร์ก - โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอร์ชี่ย์ - เมืองคอร์นนิ่ง - โรงงานผลิตเครื่องแก้ว คอร์นนิ่ง

วันที่ 5

เมืองคอร์นนิ่ง - เมืองบัฟฟาโล่ - แฟชั่นเอาท์เล็ท ไนแองการ่า - อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า - ล่องเรือเมดออฟ เดอะมิส

วันที่ 6

เมืองบัฟฟาโล่ - วู๊ดเบอรี่ คอมมอนพรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - เมืองนิวยอร์ก

วันที่ 7

เมืองนิวยอร์ก - ล่องเรือเฟอรี่สู่ เกาะลิเบอร์ตี้ - อนุสาวรีย์เทพี - สะพานบรูคลิน - กราวด์ซีโร่ - เซ็นทรัลปาร์ค - เรดิโอ ซิตี้มิวสิคฮอล - ย่านบรอดเวย์ - อาคารสหประชาชาติ - หอสมุดประชาชน - โบสถ์เซนต์แพททริค - ย่านไชน่าทาวน์ - ย่านไทม์สแควร์ - ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า เอ็มไพร์สเตท - ถนนสายที่ห้า - ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟเคเนดี้ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรฐัอเมรกิา - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส์

วันที่ 8

ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่ 9

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
14 - 22 กุมภาพันธ์ 2562  69,999
11 - 19 เมษายน 2562  85,999
15 - 23 พฤษภาคม 2562  79,999
19 - 27 มิถุนายน 2562  75,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง