GRAND CROATIA


ราคาเริ่มต้น 79,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-GT-ZAG05
สายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ โครเอเชีย 
ช่วงเวลา พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • เดินชมความสวยงามของอุทยานแห่งชาติทะเลสาบ “พลิตวิเซ่ เจเซร่า”   
  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ KOZJAK ในฤดูกาลที่สวยที่สุด 
  • ชิมหอยนางรมแบบสดๆ “พร้อมจิบไวน์” ณ อ่าวมาลี สตอน  
  • เดินชม “กำแพงเมืองโบราณ” และ“เมืองเก่าดูบรอฟนิค”
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา SRD MT.
  • พร้อมล่องเรือชมความสวยงามของทะเลอาเดรียติค 
  • พิเศษ LOBSTER MENU วัตถุดิบขึ้นชื่อของประเทศโครเอเชียที่ไม่ควรพลาด!!

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-กรุงอิสตันบูล

วันที่ 2

กรุงอิสตันบูล-กรุงซาเกรบ-หมู่บ้านราสโตเก้-อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

วันที่ 3

อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่-เมืองซาดาร์

วันที่ 4

เมืองซาดาร์-อุทยานแห่งชาติครึคา-น้ำตกครึคา-โทรเกียร์-เมืองสปลิต

วันที่ 5

เมืองสปลิต-ferry-เกาะคอร์ชูล่า

วันที่ 6

เกาะคอร์ชูล่า-ferry-มาลี สตอน-เมืองดูบรอฟนิค

วันที่ 7

เมืองดูบรอฟนิค-นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ SRD MT.- ซิตี้ทัวร์ เมืองดูบรอฟนิค

วันที่ 8

เมืองดูบรอฟนิค-เมืองคัฟถัต-กรุงเทพฯ

วันที่ 9

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท  
20 – 28 พฤษภาคม 2562  79,900  
03 – 11 มิถุนายน 2562  82,900  
13 – 21 กรกฎาคม 2562  82,900  
     
     

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง