RUSSIA_MOS-ST-ZAR


ราคาเริ่มต้น 49,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-GT-RUS01
สายการบิน UZBEKISTAN airways
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย 
ช่วงเวลา มีนาคม - มิถุนายน 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • มอสโคว์ เนินเขาสแปโรว์
 • จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • ช้อปปิ้งย่างถนนอาราบัต
 • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 
 • ซากรอสค์ 
 • วิหารเซนต์ซาเวียร์
 • เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • โบสถ์หยดเลือด
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซก 
 • ป้อมปีเตอร์และปอล
 • พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ)
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • พิเศษ "ชมละครสัตว์รัสเซีย"

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ทาซเค้นท์

วันที่ 2

ทาซเค้นท์– มอสโคว์

วันที่ 3

มอสโคว์– ซากรอสค์– มอสโคว์

วันที่ 4

มอสโคว์

วันที่ 5

มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่ 6

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่ 7

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก– ทาซเค้นท์

วันที่ 8

ทาซเค้นท์– กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
27 มีนาคม – 03 เมษายน 2562  49,900
24 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562  52,900
15 – 22 พฤษภาคม 2562 52,900
12 – 19 มิถุนายน 2562  52,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง