GRAND EGYPT NILE CRUISE


ราคาเริ่มต้น 58,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-PV-EG-8DMS
สายการบิน อียิปต์แอร์
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ อียิปต์ 
ช่วงเวลา มีนาคม-พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • บินภายใน นอนเรือสำราญ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
 • เมืองเมมฟิส เมืองหลวงแห่งแรกของอียิปต์โบราณ
 • เมืองซัคคาร่า ที่ตั้งของปีรามิดขั้นบันได
 • เมืองกีซ่า ที่ตั้งของมหาปีรามิด และสฟิงซ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • กรุงไคโร ชมพิพิธภัณฑ์อียิปต์
 • ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี
 • ตลาดข่านเอลคาลีลี
 • ชมระบำหน้าท้องอันลือชื่อของอียิปต์

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

วันที่ 2

ไคโร – เมมฟิส – ซัคคคาร่า – ปีระมิด – สฟิงค์ – กีซ่า

วันที่ 3

ไคโร-อาบูซิมเบล-อัสวาน - ล่องเรือสำราญ

วันที่ 4

อัสวาน

วันที่ 5

อัสวาน – คอมออมโบ – เอ็ดฟู- ลุ๊กซอร์

วันที่ 6

ลุ๊กซอร์– ไคโร

วันที่ 7

ไคโร-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์-สนามบิน

วันที่ 8

สนามบินสุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
02-09 มี.ค. 62  58,999
19-26 มี.ค. 62  58,999
09-16 เม.ย. 62  60,999
11-18 เม.ย. 62  60,999
30 เม.ย.-07 พ.ค. 62  58,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง