SUPER SPECIAL EGYPT_TRAIN+CRUISE


ราคาเริ่มต้น 52,555  บาท
รหัสทัวร์ G29-PV-EG-SSP9D
สายการบิน สายการบินโอมานแอร์
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
ประเทศ อียิปต์ 
ช่วงเวลา มีนาคม-เมษายน 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • เมืองเมมฟิส เมืองหลวงแห่งแรกของอียิปต์โบราณ
 • เมืองซัคคาร่า ที่ตั้งของปีรามิดขั้นบันได
 • เมืองกีซ่า ที่ตั้งของมหาปีรามิด และสฟิงซ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • กรุงไคโร ชมพิพิธภัณฑ์อียิปต์
 • ชมวิหารลักซอร์, หุบผากษัตริย์ และวิหารฮัคเชฟซุต
 • มหาวิหารอาบูซิมเบล
 • เขื่อยักษ์อัสวาน หรือ High dam
 • นอนเรือระดับ 5 ดาว ล่องแม่น้ำไนล์

วันที่ 1

กรงุเทพฯ

วันที่ 2

ไคโร – กีซ่า-มหาปิรามิด – สฟิงซ์–เมมฟิส-ซัคคารา-โรงงานกระดาษปาปิรุส-โรงงานนหอม

วันที่ 3

ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์-สุเหราโมฮัมหมัดอาลี-รถไฟตู้นอนสู่เมืองอัสวาน

วันที่ 4

อัสวาน – อาบูซิมเบล - เรือสำราญล่องแม่น้ำไนล์ - นอนเรือสำราญ

วันที่ 5

เขื่อนยักษ์อัสวาน -คอมออมโบ-เอ็ดฟู-นอนเรือสำราญ

วันที่ 6

ลักซอร์–หุบผากษัตริย์วิหารฮัคเชฟซุต-อนุสาวรีย์แห่งเมมอน- วิหารHABU-นอนเรือสำราญ

วันที่ 7

ลักซอร์-มหาวิหารคาร์นัค-วิหารลักซอร์-ช้อปป้ิ้งตลาดลักซอร์-รถไฟตนอนสู่กรุงไคโร

วันที่ 8

ไคโร- โบสถ์ HANGING CHURCH  -ตลาดขาน -มัสกัต

วันที่ 9

มัสกัต-กรุงเทพฯ 


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
23-31 มี.ค. 62  52,555
9-17 เม.ย. 62  56,888
11-19 เม.ย. 62  56,888
13-21 เม.ย. 62  56,888

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง