SUPER TAIWAN


ราคาเริ่มต้น 12,888  บาท
รหัสทัวร์ G29-IT-XW-T35
สายการบิน นกสกู๊ต
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา เมษายน - พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
 • กรุงไทเปถ่ายรูปเซลฟี่กับตึก 101 
 • ชมหมู่บ้านสายรุ่ง ศิลปะสุดอลังการ 
 • ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน 
 • ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ 
 • ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช้อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ 
 • ไหว้พระขอพรเทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั่ง
 • อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหศัจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
 • ช้อปปิ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี      
 • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา

วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3

ไทจง-ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4

ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินติง

วันที่ 5

สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
30 Mar - 03 Apr 2019  13,888
31 Mar - 04 Apr 2019  12,888
03 - 07 Apr 2019  16,888
04 - 08 Apr 2019  18,888
06 - 10 Apr 2019  16,888
07 - 11 Apr 2019  14,888
10 - 14 Apr 2019  21,888
11 - 15 Apr 2019  22,888
13 - 17 Apr 2019  22,888
14 - 18 Apr 2019  16,888
17 - 21 Apr 2019  14,888
18 - 22 Apr 2019  14,888
20 - 24 Apr 2019  13,888
21 - 25 Apr 2019  12,888
21 - 25 Apr 2019  13,888
24 - 28 Apr 2019  14,888
25 - 29 Apr 2019  14,888
27 Apr - 01 May 2019  18,888
28 Apr - 02 May 2019  16,888
01 - 05 May 2019  15,888
02 - 06 May 2019  14,888
04 - 08 May 2019  13,888
05 - 09 May 2019  12,888
08 - 12 May 2019  14,888
09 - 13 May 2019  14,888
11 - 15 May 2019  13,888
12 - 16 May 2019  12,888
15 - 19 May 2019  16,888
16 - 20 May 2019  18,888
18 - 22 May 2019  16,888
19 - 23 May 2019  14,888
22 - 26 May 2019  14,888
23 - 27 May 2019  13,888
25 - 29 May 2019  13,888
26 - 30 May 2019  12,888
29 May - 02 Jun 201 14,888
30 May - 03 Jun 2019  15,888

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง