บาหลี เกาะนูซาร์


ราคาเริ่มต้น 19,888  บาท
รหัสทัวร์ G29-GO1DPS-FD002
สายการบิน แอร์เอเชีย
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ อินโดนีเซีย 
ช่วงเวลา มีนาคม-เมษายน 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • Klingking Beach เป็นผาริมทะเลที่มีรูปร่างเหมือนไดโนเสาร์ T-Rex ยื่นออกไปในทะเล
  • Angel Billabong เปรียบเสมือนสระว่ายน้ำขนาดเล็กที่เกิดจากธรรมชาติอย่างน่าทึ่ง วิวด้านหลังเป็นทะเล
  • วัดเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple)
  • วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple)
  • เตียร์ตากังกา (Tirta Gangga)

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-บาหลี-วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี)

วันที่ 2

ท่าเรือซานูร์ (Sanur Harbour) - เกาะนูซาเปอนีดา (Nusa Penida) – Angel Billabong – Broken Beach – Klingking Beach

วันที่ 3

น้ำตก Tegenungan Waterfall – วัดเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple) – เตียร์ตากังกา (Tirta Gangga) – หมู่บ้านเทงกานัน (Tengenan Village)

วันที่ 4

ช้อปปิ้งเซนเตอร์-บาหลี-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
15-18 มี.ค. 62 19,888
05-08 เม.ย. 62 22,888

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง