BALI ISLAND


ราคาเริ่มต้น 14,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-BZDPS04
สายการบิน แอร์เอเชีย
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ อินโดนีเซีย 
ช่วงเวลา เมษายน - สิงหาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • สวนพระวิษณุ
 • วิหารอูลูวาตู
 • วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
 • ตลาดปราบเซียน 
 • นาขั้นบันได
 • ภูเขาไฟบาตูร์
 • หมู่บ้านคินตามณี
 • วัดเบซากีห์
 • วัดเม็งวี
 • เทือกเขาเบตูกัล
 • วัดอุลันดานู
 • วิหารทานาล็อต

วันที่ 1

กร ุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู – ชายหาดจิมบารัน

วันที่ 2

วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ – วัดเบซากีห์

วันที่ 3

ชมระบำบารองแดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตัน –วิหารทานาล็อท

วันที่ 4

ย่านคูต้าเซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
06 – 09 เมษายน 2562 16,999
11 – 14 เมษายน 2562 20,999
12 – 15 เมษายน 2562 21,999
13 – 16 เมษายน 2562 22,999
27 – 30 เมษายน 2562 16,999
11 – 14 พฤษภาคม 2562 15,999
16 – 19 พฤษภาคม 2562 15,999
25 – 28 พฤษภาคม 2562 15,999
07 – 10 มิถ ุนายน 2562 15,999
13 – 16 มิถ ุนายน 2562 15,999
20 – 23 มิถ ุนายน 2562 15,999
27 – 30 มิถ ุนายน 2562 15,999
05 – 08 กรกฎาคม 2562 15,999
13 – 16 กรกฎาคม 2562 17,999
14 – 17 กรกฎาคม 2562 17,999
25 – 28 กรกฎาคม 2562 15,999
02 – 05 สิงหาคม 2562 14,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง