NEPAL


ราคาเริ่มต้น 34,888  บาท
รหัสทัวร์ G29-GO2KTM-TG002
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ เนปาล 
ช่วงเวลา กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • ชม 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปัคตาปูร์
  • ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล
  • ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และชมวิวยอดเขาอรรณาปุรณะที่โภครา พร้อมชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำเซติ

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – กาฐมาณฑุ – ปัคตาปูร์ – นากาก็อต

วันที่ 2

ยอดเขานากาก็อต – โภครา – น้ำตกเดวิส – ค่ายอพยพชาวทิเบต – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วัดบาลาฮ

วันที่ 3

โภครา – ยอดเขาซารางก็อต – กาฐมาณฑุ – ย่านทาเมล - ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล

วันที่ 4

กาฐมาณฑุ – ปาฏัน - จัตุรัสกาฐมาณฑุตูร์บาร์ – วัดกุมารี – กาฐมาณฑป – สถูปโพธินาถ

วันที่ 5

สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
15-19 ก.พ. 62 34,888
11-15 เม.ย. 62 36,888
01-05 พ.ค. 62 35,888

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง