SWEET AURORA RUSSIA


ราคาเริ่มต้น 61,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-CZDME11
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย 
ช่วงเวลา กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ชมปรากฏการณ์ออโรร่า 2 คืน
 • หมู่บ้านซามี่
 • ฮัสกี้ปาร์ค
 • พิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
 • วิหารเซนต์บาซิล
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล 
 • จัตุรัสแดง
 • เนินเขาสแปร์โรว์


 

วันที่ 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์

วันที่ 2

เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์- ถนนอารบัต - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมูร์มันสค์ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า

วันที่ 3

เมืองมูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามี่ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า

วันที่ 4

เมืองมูร์มันสค์ - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์- ท่าอากาศยานนานาชาติมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์- ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

วันที่ 5

เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์- ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน - ชมการแสดงละครสัตว์

วันที่ 6

เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ตึกหอส่งสัญญาณ โทรทัศน์ Ostankino - ห้างเวกัสเมกะสโตร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่ 7

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
16 – 22 กุมภาพันธ์2562 61,999
20 – 26 กุมภาพันธ์2562 62,999
13 – 19 มีนาคม 2562 62,999
16 – 22 มีนาคม 2562 63,999
20 – 26 มีนาคม 2562 64,999
23 – 29 มีนาคม 2562 64,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง