DESERT MOROCCO


ราคาเริ่มต้น 52,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-CZCMN01
สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ โมรอคโค 
ช่วงเวลา มกราคม - มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • คาซาบลังกา
 • ราบัต
 • แม็กแน็ส
 • แฟ็ส
 • อิฟเฟรน
 • มิเดลท์
 • เออร์ฟูดด์
 • เมอร์ชูก้าร์
 • ทินเฮียร์
 • วอซาเซท
 • มาร์ราเคช

วันที่ 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์- ท่าอากาศยานนานาชาติมูฮัมมัด ฟิฟท์ คาซาบลังกา เมืองคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก - เมืองคาซาบลังกา - จตุรัสโมฮัมเหม็ดที่ 5 - โบสถ์คาซาบลังกา - จัตุรัสสหประชาชาติ- ตลาดกลาง - โรงภาพยนตร์ประจeเมือง - สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2

วันที่ 3

เมืองคาซาบลังกา - เมืองราบัต - พระราชวังหลวงแห่งเมืองราบัต - สุสานกษัตริย์มูฮัมหมัดที่ 5 - ป้อมอูดายา - เมืองโรมันโบราณโวลูบิลิส - เมืองแม็กแน็ส - ประตูบับมันซู- เมืองแฟ็ส - พระราชวังหลวงแห่งเมืองแฟ็ส

วันที่ 4

เมืองแฟ็ส - ย่านแฟ็ส เมดินา - ประตูบับดูเจลูร์ด - ตลาดสด - เมอเดอร์ซ่า บูอิมมาเนีย - น้ำพุธรรมชาติ- สุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 - สุเหร่าใหญ่ไคเราวนี - ย่านเมืองเก่า หรือย่านเครื่องหนัง - โรงงานเซรามิค

วันที่ 5

เมืองแฟ็ส - เมืองอิฟเฟรน - เมืองมิเดลท์- เมืองเออร์ฟูดด์

วันที่ 6

เมืองเออร์ฟูดด์- เมืองเมอร์ซูก้าร์โดยรถขับเคลื่อน 4 ล้อ - ขี่อูฐรับแสงอรุณ - เมืองเออร์ฟูดด์ - เมืองทินเฮียร์ - ช่องแคบทอดร้ากอร์จ - เมืองวอซาเซท

วันที่ 7

เมืองวอซาเซท - ป้อมเทาว์เรอร์ - พระราชวังของตระกูลกลาวี- เมืองไอท์เบนฮาดดู - ป้อมไอท์เบนฮาดดู- เมืองมาร์ราเคช - จัตุรัสใจกลางเมือง

วันที่ 8

เมืองมาร์ราเคช - สุเหร่าคูวโทวเบีย - สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน - พระราชวังบาเฮีย - สวนจาร์ดีน มาจอแรล - ตลาดมาร์ราเคช - ร้านเครื่องประดับ - ร้านเซรามิค - ร้านเครื่องหนัง - ร้านพรม - ท่าอากาศยานนานาชาติมาร์ราเคชเมนาร่า เมืองมาร์ราเคช ประเทศโมร็อกโก - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์

วันที่ 9

ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์- ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
26 ม.ค.-03 ก.พ. 2562 52,999
16 - 24 ก.พ. 2562 55,999
09 - 17 มี.ค. 2562 52,999
23 - 31 มี.ค. 2562 52,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง