LUCKY MANDALAY BAGAN


ราคาเริ่มต้น 11,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-BZMDL01
สายการบิน แอร์เอเชีย
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า 
ช่วงเวลา พฤศจิกายน 2562 - กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • พระราชวังไม้สัก, พระราชวังมัณฑะเลย์
  • วัดกุโสดอ, สะพานไม้สักอูเบ็ง
  • เจดีย์บูพยา, วัดอนันดา, วัดมนุหะ
  • วัดกุบยางกี, เจดีย์ติโลมินโล
  • วิหารธรมมายันจี, วัดสัพพัญญู
  • พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

วันที่ 1

กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เจดีย์บูพญา - ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ

วันที่ 2

เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี- วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู- วิหารธรรมยันจี- มัณฑะเลย์- เมืองอมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง

วันที่ 3

มัณฑะเลย์- พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี- พระราชวังมัณฑะเลย์- พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - สนามบินมัณฑะเลย์ - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ ฯ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
29 – 31 ธันวาคม 2561 15,999
25 – 27 มกราคม 2562 11,999
08 – 10 กุมภาพันธ์2562 11,999
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 11,999
08 – 10 มีนาคม 2562 12,999
22 – 24 มีนาคม 2562 12,999
05 – 07 เมษายน 2562 13,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง