พม่า มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี


ราคาเริ่มต้น 9,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-OT-MDL3DWE
สายการบิน ไทยสมายล์
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า 
ช่วงเวลา มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • ชมพิธีศกัดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์ ล้างหน้าพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี”
  • เดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก “สะพานไม้สักอูเบ็ง”
  • ขึ้นภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
  • ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี
  • ชม “ทัชมาฮาลแห่งพม่า”
  • พิเศษ ที่นี่ที่เดียว..เช็คดวงกับหมอดูชาวมัณฑะเลย์

วันที่ 1

สนามบินส ุวรรณภูมิ– เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังหลวง – วิหารชเวนันดอร์ – วัดกุโสดอ – ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ ««« ดูดวงกับหมอดูชาวพม่า «««

วันที่ 2

เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง – เมืองมินกุน – เจดีย์มินกุน – ระฆังมิงกุน – เจดีย์ชินพิวมิน – เมืองมัณฑะเลย์

วันที่ 3

«พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี«– สนามบินมัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
19-21 มกราคม 62 10,901
9-11 กุมภาพันธ์ 62 9,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง