วังเวียง Chill Chill ม่วนอีหลี


ราคาเริ่มต้น 11,688  บาท
รหัสทัวร์ G29-TT-QV03
สายการบิน ลาวแอร์ไลน์
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ลาว 
ช่วงเวลา ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • เยือนหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก
  • ชื่นชมวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
  • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมชุดตักบาตรข้าวเหนียว 1 ชุดฟรี
  • พระธาตุหลวง
  • กุ้ยหลินเมืองลาว
  • ชมหอพระแก้ว
  • อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช

วันที่ 1

กรุงเทพมหานคร – เวียงจันทน์– วังเวียง

วันที่ 2

วังเวียง Chill Chill

วันที่ 3

วังเวียง – เวียงจันทน์– กรุงเทพมหานคร


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
5-7 ตุลาคม 61 11,688
12-14 ตุลาคม 61 11,688
13-15 ตุลาคม 61 12,688
19-21 ตุลาคม 61 11,688
20-22 ตุลาคม 61 11,688
21-23 ตุลาคม 61 11,688
26-28 ตุลาคม 61 11,688
27-29 ตุลาคม 61 11,688
2-4 พฤศจิกายน 61 11,688
3-5 พฤศจิกายน 61 11,688
9-11 พฤศจิกายน 61 11,688
10-12 พฤศจิกายน 61 11,688
16-18 พฤศจิกายน 61 11,688
17-19 พฤศจิกายน 61 11,688
23-25 พฤศจิกายน 61 11,688
24-26 พฤศจิกายน 61 11,688
30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 61 11,688
1-3 ธันวาคม 61 11,688
7-9 ธันวาคม 61 11,688
8-10 ธันวาคม 61 12,688
14-16 ธันวาคม 61 11,688
15-17 ธันวาคม 61 11,688
21-23 ธันวาคม 61 11,688
22-24 ธันวาคม 61 11,688
28-30 ธันวาคม 61 12,688
29-31 ธันวาคม 61 13,688
30 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62 13,688
31 ธันวาคม 61 – 2 มกราคม 62 13,688

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง