ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์


ราคาเริ่มต้น 14,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-TT-QV04
สายการบิน ลาวแอร์ไลน์
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ลาว 
ช่วงเวลา ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่า และความงดงาม
 • เที่ยวชมเมืองหลวง นครหลวงเวียงจัน
 • ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดแสนสุขาราม
 • วัดวิชุนราช
 • วัดเชียงทอง
 • ล่องเรือน้ำโขง

วันที่ 1

กรุงเทพมหานคร – หลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวงซี– พระธาตุภูษี– ตลาดไนท์บาร์ซา

วันที่ 2

ตักบาตรตอนเช้าเช้า – ตลาดเช้า – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง – ล่องเรือน้ำโขง – บ้านช่างไห - ถ้ำตง

วันที่ 3

หลวงพระบาง – วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม – เวียงจัน – ประตูชัย – พระธาตุหลวง – กรุงเทพมหานคร


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
5-7 ตุลาคม 61 14,999
12-14 ตุลาคม 61 15,999
13-15 ตุลาคม 61 16,999
20-22 ตุลาคม 61 14,999
16-18 พฤศจิกายน 61 14,999
7-9 ธันวาคม 61 15,999
8-10 ธันวาคม 61 16,999
21-23 ธันวาคม 61 14,999
30 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62 18,999
31 ธันวาคม 61 – 2 มกราคม 62 18,999
11-13 มกราคม 62 14,999
16-18 กุมภาพันธ์ 62 14,999
8-10 มีนาคม 62 14,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง