ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์


ราคาเริ่มต้น 17,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-TT-QV05
สายการบิน ลาวแอร์ไลน์
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ลาว 
ช่วงเวลา กันยายน 2561 - มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ประตูชัย
 • ถ้ำจัง ถ้ำติ่ง
 • วัดเชียงทอง
 • น้ำตกตาดกวงสี
 • หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก
 • วังเวียง เมืองแห่งขุนเขาและสายน้ำ
 • ร่วมตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง
 • เวียงจันทน์ เมืองหลวงของสปป.ลาว
 • อาหารเย็นพร้อมล่องเรือแม่น้ำโขง
 • ตลาดเช้าหลวงพระบาง
 • ตลาดไนท์บาร์ซา
 • พระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช

วันที่ 1

กรุงเทพมหานคร– หลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี– พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา

วันที่ 2

ตักบาตรเช้า – ตลาดเช้า – วัดวิชุนราช – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบางวัดเชียงทอง – ล่องเรือน้ำโขง – บ้านช่างไห - ถ้ำตง

วันที่ 3

หลวงพระบาง – วังเวียง – บลูลากูน

วันที่ 4

วังเวียง – ถ้ำจัง – เขื่อนน้ำงึ้ม – เวียงจันทน์ - สุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
21-24 กันยายน 61 17,900
12-15 ตุลาคม 61 19,900
13-16 ตุลาคม 61 19,900
20-23 ตุลาคม 61 19,900
7-10 ธันวาคม 61 19,900
8-11 ธันวาคม 61 19,900
21-24 ธันวาคม 61 19,900
30 ธันวาคม 61 – 2 มกราคม 62 20,900
4-7 มกราคม 62 18,900
18-21 มกราคม 62 18,900
16-19 มกราคม 62 19,900
8-11 มกราคม 62 18,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง