ซุปตาร์ COUNTDOWN 2


ราคาเริ่มต้น 33,888  บาท
รหัสทัวร์ G29-TT-TG02
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา เทศกาลปีใหม่
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ตึกไทเป 101
 • หมู่บ้านปีศาจซีโถว
 • E-DA Outlet Mall
 • ชมท่าเรือหมายเลข 2
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสีอุทยานหลิงซี
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
 • ตลาดซีเหมินติง / ตลาดหลุ่ยเฟง
 • เกาสง ท่าเรือประวัติศาสตร์แห่งไต้หวัน
 • ไหว้พระขอพรวันขึ้นปีใหม่ที่วัดฝอกวงซัน
 • Countdown 2019 ณ อาณาจักร E-DA World
 • โดมแห่งแสง โดมกระจกแก้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • เทศกาลดอกไม้ Taichung World Flora Exposition 2018

วันที่ 1

กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอาง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซีเหมินติง

วันที่ 2

ไถจงเวิลด์ฟลอราเอ็กซ์โป - วัดจงไถฉาน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – หมู่บ้านปีศาจซีโถว – ซานหลิงซี

วันที่ 3

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานซานหลิงซี – เมืองเกาสง - อาณาจักร E-DA World - Countdown เข้าสู่ปี 2019

วันที่ 4

พุทธสถานฝอกวงซัน (Fo Guang Shan Temple) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium) – ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง – โดมแห่งแสง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง

วันที่ 5

เจดีย์เสือ และเจดีย์มังกร (Dragon Tiger Pagodas) – แวะชิมขนมพายสับปะรด – ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท  
29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 33,888  

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง