เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง


ราคาเริ่มต้น 12,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-BI-LAO02_FD
สายการบิน แอร์เอเชีย
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ลาว 
ช่วงเวลา กรกฎาคม 2561 - มกราคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง
  • นมัสการพระบาง
  • วัดเชียงทอง
  • ขอพรพระธาตุหลวง
  • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว
  • พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของพลวงพระบาง
  • บินดี พัก 4ดาว

วันที่ 1

กรุงเทพฯ– เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรต

วันที่ 2

วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน

วันที่ 3

ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช - กทม.


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
20 ก.ค.61 22 ก.ค.61 12,900
27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 15,900
3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 12,900
10 ส.ค.61 12 ส.ค.61 13,900
17 ส.ค.61 19 ส.ค.61 12,900
31 ส.ค.61 2 ก.ย.61 12,900
7 ก.ย.61 9 ก.ย.61 12,900
21 ก.ย.61 23 ก.ย.61 12,900
28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 13,900
5 ต.ค.61 7 ต.ค.61 13,900
12 ต.ค.61 14 ต.ค.61 13,900
19 ต.ค.61 21 ต.ค.61 13,900
26 ต.ค.61 28 ต.ค.61 12,900
2 พ.ย.61 4 พ.ย.61 12,900
9 พ.ย.61 11 พ.ย.61 12,900
16 พ.ย.61 18 พ.ย.61 12,900
22 พ.ย.61 24 พ.ย.61 12,900
30 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 13,900
7 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 14,900
8 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 15,900
14 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 15,900
21 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 14,900
28 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 14,900
29 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 15,900
30 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 15,900
31 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 16,900
4 ม.ค.62 6 ม.ค.62 14,900
11 ม.ค.62 13 ม.ค.62 13,900
18 ม.ค.62 20 ม.ค.62 13,900
25 ม.ค.62 27 ม.ค.62 13,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง