ลาว หลวงพระบาง


ราคาเริ่มต้น 11,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-BI-LAO01_FD
สายการบิน แอร์เอเชีย
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ลาว 
ช่วงเวลา กรกฎาคม 2561 - มกราคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • วัดเชียงทอง
  • น้ำตกตาดกวางสี
  • ตักบาตรข้าวเหนียว
  • พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
  • บินสบาย พัก 4 ดาว

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด

วันที่ 2

ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง -น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ

วันที่ 3

วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
21 ก.ค.61 - 23 ก.ค.61 11,900
4 ส.ค.61 - 6 ส.ค.61 12,900
11 ส.ค.61 - 13 ส.ค.61 15,900
18 ส.ค.61 - 20 ส.ค.61 11,900
25 ส.ค.61 - 27 ส.ค.61 11,900
1 ก.ย.61 - 3 ก.ย.61 11,900
8 ก.ย.61 - 10 ก.ย.61 11,900
22 ก.ย.61 - 24 ก.ย.61 11,900
29 ก.ย.61 - 1 ต.ค.61 11,900
6 ต.ค.61 - 8 ต.ค.61 12,900
13 ต.ค.61 - 15 ต.ค.61 15,900
23 ต.ค.61 - 25 ต.ค.61 12,900
27 ต.ค.61 - 29 ต.ค.61 12,900
10 พ.ย.61 - 12 พ.ย.61 12,900
17 พ.ย.61 - 19 พ.ย.61 12,900
23 พ.ย.61 - 25 พ.ย.61 12,900
1 ธ.ค.61 -  3 ธ.ค.61 12,900
8 ธ.ค.61 - 10 ธ.ค.61 16,900
9 ธ.ค.61 - 11 ธ.ค.61 12,900
15 ธ.ค.61 -  17 ธ.ค.61 12,900
22 ธ.ค.61 - 24 ธ.ค.61 14,900
28 ธ.ค.61 - 30 ธ.ค.61 15,900
29 ธ.ค.61 - 31 ธ.ค.61 16,900
30 ธ.ค.61 - 1 ม.ค.62 17,900
31 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62 16,900
5 ม.ค.62 - 7 ม.ค.62 15,900
12 ม.ค.62 - 14 ม.ค.62 12,900
19 ม.ค.62 - 21 ม.ค.62 12,900
26 ม.ค.62 - 28 ม.ค.62 12,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง