เนปาล กาฐมาณฑุ ปาฏัน


ราคาเริ่มต้น 12,221  บาท
รหัสทัวร์ G29-OT-KTM3D
สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ เนปาล 
ช่วงเวลา กันยายน - ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • วัดกุมารี
 • วัดทองคำ
 • พระราชวังเก่า
 • วัดพระกฤษณะ
 • พิพิธภัณฑ์ปาทัน
 • ช้อปปิ้งย่านทาเมล
 • เมืองปาทัน เมืองแห่งความงาม
 • กาฐมาณฑป อาคารไม้เก่าแก่ที่สุด ต้นกำเนิดชื่อเมือง

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง – เมืองกาฐมาณฑุ(เนปาล) – วัดปศุปฏินารถ – ช้อปปิ้งย่านทาเมล

วันที่ 2

กาฐมาณฑุ – ►Special Option ขึ้นนเฮลิคอปเตอร์ชมภูเขาเอเวอร์เรสต์◄ – เมืองปาทัน – มหาเจดีย์โพธินาถ – สถูปสวยัมภูนาถ

วันที่ 3

เมืองกาฐมาณฑุ (จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์กาฐมาณฑป วัดกุมารีหนุมานโดการ์) – สนามบินตรีภูวัน – สนามบินดอนเมือง (ประเทศไทย)


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
26-28 กันยายน 61 12,221
03-05 ตุลาคม 61 12,221

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง