COMBO FRANCE SWISS GERMAN


ราคาเริ่มต้น 52,888  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-CDG07
สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส 
ช่วงเวลา สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • หอไอเฟล
 • สิงโตแกะสลัก
 • บ่อหมีสีน้ำตาล
 • สะพานไม้ชาเปล
 • ประตูชัยนโปเลียน
 • พระราชวังแวร์ซาย
 • พิชิตยอดเขาทิตลิส
 • ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
 • จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
 • มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต
 • แกลเลอรี ลาฟาแยตต์
 • ล่องเรือบาโตมุช ชมกรุงปารีส
 • ขึ้นกระเช้าโรแตร ชมวิวแบบ 360 องศา

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง