มนต์เสน่ห์ อิตาลีใต้


ราคาเริ่มต้น 62,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-GO3FCO-TG005
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ อิตาลี 
ช่วงเวลา กันยายน - ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • อมาลฟี่โคสท์ เส้นทางลัดเลาะริมผาที่สวยงามจนตะลึง
 • โคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
 • เมืองเนเปิ้ล เมืองท่าสำคัญแห่งแคว้นกัมปาเนีย
 • เมืองสเปอร์ลอนกา เมืองท่องเที่ยวริมทะเล
 • นครวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก
 • กรุงโรม น้ำพุเทรวี่ ย่านบันไดสเปน
 • ล่องเรือ Hydrofoil สู่เกาะคาปรี
 • พักคาปรี 1 คืน โรม 2 คืน
 • ปอมเปอี เมืองใต้ลาวา
 • มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • ถ้ำ "บลูกร็อตโต"

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – กรุงโรม – สเปอร์ลอนกา – คาปัว – เนเปิ้ล

วันที่ 3

เนเปิ้ล – เกาะคาปรี – ถ าบลูก็อตโต – คาปรี

วันที่ 4

คาปรี – ซอร์เรนโต – โพสิตาโน่ – อมาลฟี่โคสท์ – ซาเลอร์โน

วันที่ 5

ซาเลอร์โน – ปอมเปอี – เมืองโบราณปอมเปอี – กรุงโรม

วันที่ 6

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น าพุเทรวี่ – บันไดสเปน

วันที่ 7

โรม – กรุงเทพ

วันที่ 8

กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
11-18 ก.ย.61 62,900
13-20 ก.ย.61 62,900
25 ก.ย.-2 ต.ค.61 62,900
27 ก.ย.-4 ต.ค.61 62,900
2-9 ต.ค. 61 72,900
9-16 ต.ค. 61 72,900
18-25 ต.ค. 61 72,900
 3-10 พ.ย.61 62,900
8-15 พ.ย.61 62,900
 17-24 พ.ย.61 62,900
20-27 พ.ย.61 62,900
29 พ.ย.-6 ธ.ค. 61 62,900
4-11 ธ.ค. 61 62,900
6-13 ธ.ค. 61 62,900
8-15 ธ.ค. 61 62,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง