YALLA EGYPT


ราคาเริ่มต้น 32,888  บาท
รหัสทัวร์ G29-PV-EGPT-5DMS
สายการบิน อียิปต์แอร์
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
ประเทศ อียิปต์ 
ช่วงเวลา กรกฏาคม - สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • อเล็กซานเดรีย เมมฟิส  ซัคคาร่า  ปิรามิดกีซ่า
  • ชมมหาปีรามิด 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 5,000 ปี
  • ล่องแม่น้ำไนล์
  • ชมระบำหน้าท้องอันลือชื่อของอียิปต์
  • ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย์
  • ค้นหาดินแดนแห่งตำนานอันลี้ลับของฟาโรห์

วันที่ 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

กีซ่า – เมมฟิส – ซัคคาร่า

วันที่ 3

อเล็กซานเดรีย – กรุงไคโร – ล่องเรือแม่น้ำไนล์

วันที่ 4

ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์– ตลาดข่าน เอลคาลิลี่

วันที่ 5

สนามบินสุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
24-28 ก.ค. 61 32,888
07-11 ส.ค. 61 32,888

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง