CANADA EXPLORER


ราคาเริ่มต้น 107,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-VT-YVR_BR
สายการบิน สายการบินอีวีเอ แอร์
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ แคนนาดา 
ช่วงเวลา สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • ชมเทือกเขาร็อคกี้ ชมอุทยานแห่งชาติบานฟ์แวนคูเวอร์ฃ
  • ทะเลสาบเลคหลุยส์ที่สวยงามราวภาพวาด ชิมไวน์เมืองเคโลวนา
  • ชมสวนสวยบูชาร์ด สะพานคาปิลาโน
  • นั่งรถ Snow Coach ตะลุยทุ่งน้้าแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์
  • นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาซัลเฟอร์ พร้อมช้อปปิ้งแม็คอาเธอร์เกล็นเอ๊าท์เลท

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-ไทเป- แวนคูเวอร์

วันที่ 2

แวนคูเวอร์-เคโลวน่า-เวอร์นอน

วันที่ 3

เวอร์นอน-เรเวลสโตค-โกลเด้นท์

วันที่ 4

โกลเด้นท์-อุทยานแห่งชาติบานฟ์-ทุ่งน้้าแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์- นั่งรถ Snow Coachบานฟ์

วันที่ 5

บานฟ์-เลคหลุยส์-แคมลูปส์

วันที่ 6

แคมลูปส์-โรงงามโสม-แวนคูเวอร์

วันที่ 7

แวนคูเวอร์-วิคตอเรีย-สวนบูชาร์ด-แวนคูเวอร์

วันที่ 8

แวนคูเวอร์-ชมเมือง- สะพานแขวนคาปิลาโน-ช้อปปิ้งแม็คอาเธอร์เกล็นเอ๊าท์เลท

วันที่ 9

แวนคูเวอร์

วันที่ 10

ฮ่องกง-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
10-19 ส.ค. 2561 120,900
28 ก.ย.-07 ต.ค. 2561 115,500
06-15 ต.ค. 2561 107,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง