ไหว้พระ 9 วัด ณ พม่า


ราคาเริ่มต้น 6,556  บาท
รหัสทัวร์ G29-OT-RGN2D-UB (JUL)
สายการบิน เมียนมาร์แอร์เวย์อินเตอร์เนชันแนล
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ประเทศ พม่า 
ช่วงเวลา กรกฎาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
 • ขอพร “เทพทันใจ” นัตโบโบยี ชื่อเสียงดังที่สุดในพม่า
 • พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี
 • พระลาภมุนี
 • เจดีย์มหาวิชยะ
 • พระนอนตาหวาน
 • เจดีย์กาบาเอ
 • วัดบารมี
 • งาทัตจี

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระลาภมุนี – วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี – เจดีย์มหาวิชยะ – มหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 2

เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี(พระนอนตาหวาน) – วัดงาทัตจี – พระเจดีย์กาบาเอ – วัดบารมี– กรุงเทพฯ


โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง