AMAZING MOSCOW-ST.PETERSBURG


ราคาเริ่มต้น 57,300  บาท
รหัสทัวร์ G29-SS-DME-TK
สายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ รัสเซีย 
ช่วงเวลา สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • พระราชวังเครมลิน
 • พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • จัตุรัสวิหาร
 • พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • พระราชวังนิโคลัส
 • โบสถ์หยดเลือด
 • ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ และIZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET
 • เนินเขาสแปร์โร่
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - อิสตันบูล

วันที่ 2

อิสตันบูล – มอสโคว์-เนินเขาสแปร์โร่-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET-ถนนอารบัต

วันที่ 3

สถานีรถไฟใต้ดิน -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสวิหาร - จัตุรัสแดง – วิหาร เซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์- ห้างกุม - สุสานเลนิน - ชมละครสัตว์

วันที่ 4

มอสโคว์-รถไฟความเร็วสูง Sapsan -เซนปีเตอร์เบิร์ก- ปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูร้อน

วันที่ 5

พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังนิโคลัส

วันที่ 6

โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถนนเนฟสกี้-สนามบิน

วันที่ 7

สุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
18-24 ส.ค. 61 57,300
25-31 ส.ค. 61 57,300
1-7 ก.ย. 61 57,300
8-14 ก.ย. 61 57,300
15-21 ก.ย. 61 57,300
22-28 ก.ย. 61 57,300
29 ก.ย.-5 ต.ค. 61 57,300
6-12 ต.ค. 61 57,300
27 ต.ค-2พ.ย. 61 57,300
3-9 พ.ย. 61 57,300
10-16 พ.ย. 61 57,300
17-23 พ.ย. 61 57,300
24-30พ.ย. 61 57,300
1-7 ธ.ค. 61 57,300
8-14 ธ.ค. 61 57,300
15-21 ธ.ค. 61 57,300
22-28 ธ.ค. 61 57,300

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง