TAIWAN รัก...รสแซ่บ


ราคาเริ่มต้น 17,777  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-TPE17
สายการบิน สายการบินอีวีเอ แอร์
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 • หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
 • ปล่อยโคมขงหมิง
 • วัดซงซานฉือโย่ว
 • ตลาดกลางคืนเหราเหอ
 • ร้าน COSMETIC,  Mitsui Outlet Park
 • ชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม)

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน

วันที่ 2

ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101– ย่าน ซีเหมินติง

วันที่ 3

อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ

วันที่ 4

วัดหลงซาน – ร้าน COSMETIC – ถนนโบราณต้าซี – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
07 – 10 กรกฎาคม 2561 17,777
04 – 07 สิงหาคม 2561 17,777
08 – 11 กันยายน 2561 17,777
11 – 14 ตุลาคม 2561 19,777
18 – 21 ตุลาคม 2561 18,777
03 – 06 พฤศจิกายน 2561 18,777

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง