JEJU SPECIAL SUMMER


ราคาเริ่มต้น 10,400  บาท
รหัสทัวร์ G29-TW-JEJU SPECIAL SUMMER
สายการบิน อีสตาร์ เจ็ท
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ เกาหลีใต้ 
ช่วงเวลา พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน (UNESCO Biosphere Reserve)
 • นมัสการพระ ณ วัดซันบังซา
 • จูซังจอลลี่
 • ภูเขาซองอัค (SONG AK) เป็นภูเขาไฟที่สวยงาม
 • พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
 • ยอดเขส ซองซาน อิลจุลบง
 • ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง (SONGSAN SUNRISE PEAK)
 • ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
 • ศูนย์รวมเครื่องสำอาง Midam Cosmetic
 • ร้านละลายเงินวอน หรือ Supermarket ที่นี่มีขนม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด
 • ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี ฟรี (Duty Free Shop)

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 2

พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - จูซังจอลลี่ - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน

วันที่ 3

ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง-ซอพจิโกจิ-ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง–หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบพิพิธภัณฑ์แฮนยอ-ชายหาดวอลจองรี

วันที่ 4

ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์โสม – ศูนย์ เครื่องสำอาง - ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู - กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
พฤษภาคม : 29 พ.ค. –1 มิ.ย. 10,400
มิถุนายน : 3-6 , 4-7 , 5-8 ,10-13 ,11-14 ,12-15, 17-20 , 18-21 , 19-22 10,400
   
พฤษภาคม : 30 พ.ค. –2 มิ.ย. 11,600
มิถุนายน : 2-5 ,6-9 , 9-12 , 13-16 ,16-19 , 20-23 11,600
   
พฤษภาคม : 31 พ.ค. –3 มิ.ย. 11,800
มิถุนำยน : 1-4 ,7-10 ,8-11 , 14-17 ,15-18, 21-24 , 22-25 11,800

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง