Chilling Black Forest ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์


ราคาเริ่มต้น 65,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-VIE-TG019
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ ฮังการี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็กเกีย 
ช่วงเวลา กรกฎาคม, กันยายน, ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • บินตรงสู่กรุงเวียนนา
  • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
  • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี
  • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)
  • เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย
  • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
  • นำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพของป่าดำ

วันที่ 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

วันที่ 3

บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา

วันที่ 4

บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก

วันที่ 5

ปราก – เชสกี ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก

วันที่ 6

ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค

วันที่ 7

มิวนิค – ทิทิเซ่ – ล่องเรือชมป่าดำ – อินเทอลาเกน

วันที่ 8

อินเทอลาเกน – เขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น

วันที่ 9

ลูเซิร์น – ซูริค – สนามบิน

วันที่ 10

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
7-16, 21-30 ก.ค. 61 72,900
9-18 ก.ย., 28 ก.ย.-7 ต.ค. 61 65,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง