อิตาลี (เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส


ราคาเริ่มต้น 55,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-CT-GOTVCE-EK005
สายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 
ช่วงเวลา มิถุนายน - สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • เที่ยวเกาะเวนิส (Venice) อันสุดแสนโรแมนติก
  • ชมมหานครแห่งแฟชั่นมินลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
  • แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม
  • ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขา จุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกในยุโรป
  • เข้าชมความงามของพระราชวังแวร์ซายส์(Versaille Palace)
  • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอ เฟล (Tour Eiffel) คู่นครปารีส
  • ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี ในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

วันที่ 2

กรุงเทพ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส

วันที่ 3

เวนิส – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน

วันที่ 4

อินเทอร์ลาเคน – กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น

วันที่ 5

ลูเซิร์น – ดิจอง – ปารีส

วันที่ 6

ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาโตมุช

วันที่ 7

ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง – สนามบิน


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
4-11, 18-25 มิ.ย. 61 55,900
2-9, 23-30 ก.ค. 61 66,900
6-13, 11-18 (วันแม่) ส.ค. 61 66,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง