ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน


ราคาเริ่มต้น 11,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-BI-MMR021_PG
สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ประเทศ พม่า 
ช่วงเวลา เมษายน - มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • เจดีย์ชเวมอดอว์
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • ขอพร เทพทันใจ
 • พระนอนตาหวาน
 • เจดีย์โบตาทาวน์
 • เทพกระซิบ
 • พระราชวังบุเรงนอง
 • พิเศษสุด เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ชาบูชิ ชุดเสริมบารมี
 • บินดี พัก 4ดาว ราคาเบาๆ กับ บางกอกแอร์เวย์ส

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 2

ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุ อินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
6 - 8 เม.ย.61 11,900
7 - 9 เม.ย.61 11,900
20 - 22 เม.ย.61 11,900
27 - 61 29 เม.ย.61 11,900
28 -1 30 เม.ย.61 11,900
4 - 6 พ.ค.61 11,900
5 - 7 พ.ค.61 11,900
11 - 13 พ.ค.61 11,900
18 - 20 พ.ค.61 11,900
25 - 27 พ.ค.61 11,900
1 - 3 มิ.ย.61 11,900
8 - 10 มิ.ย.61 11,900
15 - 17 มิ.ย.61 11,900
22 - 24 มิ.ย.61 11,900
29 - 1 ก.ค.61 11,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง