ยุโรป 7 ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย


ราคาเริ่มต้น 58,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-CT-MXP-EK009
สายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ ฮังการี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ สโลวาเกีย เยอรมนี เช็กเกีย อิตาลี 
ช่วงเวลา เมษายน - มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • เยือนมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก Duomo di Milano
 • พักเมืองอินเทอร์ลาเก้นและลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
 • นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
 • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของนครมิวนิค
 • เดินเล่นที่คาร์โลวี วารี
 • ชมเมืองปราก ชมพระราชวังเชินบรุนน์
 • ล่องเรือชมรัฐสภาที่สวยที่สุดของกรุงบูดาเปสต์ 
 • ช้อปปิ้งเพลินที่ เวียนนาและ McArthur Glen Outlet 
 • มนูพิเศษ  เป็ดอบโบฮีเมียน / กูลาซซุป

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

วันที่ 2

ดูไบ – มิลาน – ดูโอโม่มิลาน – อินเทอร์ลาเคน

วันที่ 3

กรินเดอวาลด์ – จุงเฟรา – ลูเซิร์น

วันที่ 4

ลูเซิร์น – วาดุซ – เบรเกนซ์– มิวนิค

วันที่ 5

มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก

วันที่ 6

ปราก – ปราสาทปราก – สโลวัก

วันที่ 7

บราติสลาวา – Outlet – บูดาเปสต์– ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

วันที่ 8

บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์

วันที่ 9

ดูไบ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
6-14 เม.ย. 61 63,900
27 เม.ย. -5 พ.ค. 61 63,900
11-19 เม.ย. 61 69,900
13-21 เม.ย. 61 69,900
10-18 พ.ค. 61 58,900
24 พ.ค.-1 มิ.ย. 61 58,900
14-22 มิ.ย. 61 58,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง