PARADISE TAIWAN


ราคาเริ่มต้น 21,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-TPE09
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา มกราคม - พฤษภาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • เยือนอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • ไหว้พระขอพร เทพเจ้า ณ วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • เยือนอุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ชมความงามของหินทรายแปลกๆ
 • เยือนอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ไทเป สูงติดอันดับ 5 ของโลก
 • ท่องอาณาจักรอาหารทะเล ตลาดปลาไทเป
 • ช้อปปิ้ง ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต, MITSUI OUTLET PARK
 • พิเศษ ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร
 • พักหรู 5 ดาว อาบน้ำแร่ธรรมชาติส่วนตัวในห้องพัก 
 • Free WIFI ON BUS  น้ำหนักกระเป๋า 30 KG.

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง

วันที่ 2

เจี่ยอี้–ร้านชา–อุทยานแห่งชาติอาลีซา–ไถจง

วันที่ 3

ไทเป-ร้านสร้อยสุขภาพ–ร้านพายสับปะรด–ตลาดปลาไทเป-COSMETIC SHOP-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101–ตลาดซีเหมินติง

วันที่ 4

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 22,900
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 22,900
24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 22,900
03 – 06 มีนาคม 2561 22,900
22 – 25 มีนาคม 2561 22,900
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 22,900
01 – 04 เมษายน 2561 22,900
05 – 08 เมษายน 2561 25,900
19 – 22 เมษายน 2561 22,900
21 – 24 เมษายน 2561 22,900
01 – 04 พฤษภาคม 2561 23,900
03 – 06 พฤษภาคม 2561 22,900
04 – 07 พฤษภาคม 2561 22,900
26 – 29 พฤษภาคม 2561 25,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง