EASY PINK BLOSSOM IN TAIWAN


ราคาเริ่มต้น 16,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-CU-EASY PINK BLOSSOM IN TAIWAN
สายการบิน นกสกู๊ต
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา มกราคม - มีนาคม 2561
 • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
 • นมัสการศาลเจ้าขงจื้อ และศาลเจ้ากวนอู ณ วันเหวินหวู่
  ชมอนุสรณ์สถาน ดร.ซุน ยัด เซ็น
 • ชมอุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน ที่มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว
 • ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก
 • ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง ตลาดจิ๋วเฟิน
 • Free WI-FI on Bus โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม

วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ช้อปปิ้ง ตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”

วันที่ 3

ชมซากุระ - แวะชิมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ - COSMETIC CENTER - DUTY FREE - ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน

วันที่ 4

ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว – อนุสรณ์สถาน ดร. ซุนยัดเซ็น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

วันที่ 5

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
24 - 28 ม.ค. 61 17,999
31 ม.ค. - 04 ก.พ. 61 17,999
09 - 13 ก.พ. 61 16,999
13 - 17 ก.พ. 61 (วันตรุษจีน) 20,999
27 ก.พ. - 03 มี.ค. 61(วันมาฆบูชา) 17,999
02 - 06 มี.ค. 61 16,999
06 - 10 มี.ค. 61 16,999
14 - 18 มี.ค. 61 16,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง