The Best of Taiwan 5D 4N


ราคาเริ่มต้น 25,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-TPE21
สายการบิน ไชนาแอร์ไลน์
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ใต้หวัน ใต้หวัน 
ช่วงเวลา มีนาคม-มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ล่องเรือทะเลสาปสุริยัน จันทรา 
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • นั่งรถไฟโบราณ ชมธรรมชาติสวยงาม 
 • เยือนเมืองเกาสง ชมโดมแห่งแสง หรือ DOME OF LIGHT
 • สักการะ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ 
 • วัดฝอกวงซาน Dragon Tiger Tower ศาลาฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่กรุงไทเป 1.30 ชม.
 • เยือนหมู่บ้านสายรุ้ง สีสันสวยงามบนกำแพง
 • ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 สูงติดอันดับ 5 ของโลก
 • ช้อปปิ้ง COSMETEC SHOP  MITSUI OUTLET PARK 
 • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน/พระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลงเปา
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัว

วันที่ 1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทจง - เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 2

หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้

วันที่ 3

ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4

วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of Light – แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทเป

วันที่ 5

ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - Mitsui Outlet Park - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
28 มี.ค. – 01 เม.ย.2561 25,900
02 – 06 พฤษภาคม 2561 25,900
09 - 13 พฤษภาคม 2561 26,900
16 - 20 พฤษภาคม 2561 26,900
23 – 27 พฤษภาคม 2561 25,900
30 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561 25,900
13 – 17 มิถุนายน 2561 25,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง