TAIWAN FLOWER FESTIVAL


ราคาเริ่มต้น 15,777  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-TPE03
สายการบิน สายการบินสกู๊ต
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
  • วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
  • ชมซากุระที่ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
  • นั่งรถไฟโบราณอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
  • ช้อปปิ้ง ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • แช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน
  • พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระ ถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้

วันที่ 3

เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง

วันที่ 4

ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง

วันที่ 5

สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 17,777
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2561 15,777
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2561 15,777
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 17,777
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 17,777
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 17,777
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 16,777
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2561 17,777
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2561 17,777
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 17,777
03 – 07 มีนาคม 2561 16,777
06 – 10 มีนาคม 2561 16,777
07 – 11 มีนาคม 2561 17,777
08 – 12 มีนาคม 2561 17,777
10 – 14 มีนาคม 2561 16,777
13 – 17 มีนาคม 2561 16,777
14 – 18 มีนาคม 2561 17,777
15 – 19 มีนาคม 2561 17,777
17 – 21 มีนาคม 2561 16,777
20 – 24 มีนาคม 2561 16,777
21 – 25 มีนาคม 2561 17,777

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง