Destination BALI - BRUNEI


ราคาเริ่มต้น 19,888  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-BWN02
สายการบิน รอแยลบรูไนแอร์ไลน์
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ อินโดนีเซีย บรูไน บรูไน อินโดนีเซีย 
ช่วงเวลา กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • เที่ยว 2 ประเทศ สุดคุ้ม
 • หมู่บ้านคินตามณี
 • ดินเนอร์ริมทะเลที่ชายหาดจิมบารัน
 • วิหารทานาล็อต
 • วัดอุลันดานูริมทะเลสาบบราตัน
 • ชมระบำบารองแดนซ์
 • ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
 • ชมมัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque
 • ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี
 • ล่องเรือชมลิงจมูกยาวพันธุ์ที่พบได้เฉพาะที่เกาะบอร์เนียวเท่านั้น
 • ช้อปปิ้งตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
 • บินรอยัลบรูไน พักดี 4 ดาว

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุสรรณภูมิ– ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน – ท่าอากาศ ยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี

วันที่ 2

ระบำบารอง แดนซ์ - หมู่บ้านคินตามณี- วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) - ตลาดปราบเซียน - ชายหาดจิมบารัน

วันที่ 3

วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท

วันที่ 4

ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานนานาชาติบูไน – บรูไน - มัสยิด สุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน – มัสยิดทองคำ - พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA – หมู่บ้านกลางน้ำ- ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ตลาดกาดง


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
06 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 19,888
06 – 10 มีนาคม 2561 19,888
10 – 14 เมษายน 2561 23,888
08 – 12 พฤษภาคม 2561 19,888

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง