LOVELY ITALY


ราคาเริ่มต้น 39,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-MXP01
สายการบิน สายการบินเอทิฮัด
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ อิตาลี 
ช่วงเวลา กุมภาพันธ์-เมษายน 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • เยือนมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก
 • เยี่ยมชมบ้านจูเลียต ที่เมืองเวโรนา
 • ชมจัตุรัสและโบสถ์ซานมาร์โค
 • ล่องเรือไปเกาะเวนิส ชมเมืองโบโลญญ่า
 • ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ มหาวิหารดูโอโม
 • ชมหอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ฟลอเร้นซ์ วิหารซานตามาเรีย สะพานเวคคิโอ
 • กรุงโรม สนามกีฬาโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ ย่านบันไดสเปน
 • นครวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก
 • ช้อปปิ้ง LECCIO THE MALL OUTLET
 • ชิมอาหารขึ้นชื่อ พิซซ่าอิตาเลี่ยน สปาเกตตี้หมึกดำ

วันที่ 1

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ– อาบูดาบี

วันที่ 2

อาบูดาบี-สนามบินมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – Duomo di Milano - เวโรน่า – บ้านจูเลียต

วันที่ 3

เวโรน่า – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เวนิส เมสเตร้

วันที่ 4

โบโลญญ่า - ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – LECCIO THE MALL OUTLET

วันที่ 5

ฟลอเรนซ์– วิหารซานตามาเรีย – สะพานเวคคิโอ – กรุงโรม

วันที่ 6

โคลอสเซี่ยม – นครวาติกัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินโรม


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
16 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 39,999
23 ก.พ. – 01 มี.ค. 2561 39,999
09 - 15 มีนาคม 2561 39,999
12 – 18 เมษายน 2561 49,999
18 – 24 พฤษภาคม 2561 43,999
08 – 14 มิถุนายน 2561 43,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง