พม่า สุดเพลิน


ราคาเริ่มต้น 4,994  บาท
รหัสทัวร์ G29-GT-RGN07
สายการบิน นกสกู๊ต
ระยะเวลา 1 วัน 0 คืน
ประเทศ พม่า 
ช่วงเวลา มกราคม - มีนาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาอันศักดิ์สิทธิ์
  • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำที่ เจดีย์โบตาทาวน์ 
  • สักการะและขอพร วัดพระเขี้ยวแก้ว
  • สักการะและขอพร หลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
  • อิ่มอร่อยอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร 
  • เที่ยวเต็มอิ่มบินเช้ากลับดึก 

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง-ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)-พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต-ดอนเมือง


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
1-เม.ย.-61 5,494
4-เม.ย.-61 4,994
5-เม.ย.-61 4,994
6-เม.ย.-61 5,994
7-เม.ย.-61 5,494
8-เม.ย.-61 5,494
9-เม.ย.-61 4,994
11-เม.ย.-61 4,994
12-เม.ย.-61 4,994
13-เม.ย.-61 4,994
14-เม.ย.-61 5,994
15-เม.ย.-61 4,494
16-เม.ย.-61 4,494
18-เม.ย.-61 4,494
19-เม.ย.-61 4,494
20-เม.ย.-61 4,994
21-เม.ย.-61 5,494
22-เม.ย.-61 5,494
25-เม.ย.-61 4,994
26-เม.ย.-61 4,994
27-เม.ย.-61 4,994
28-เม.ย.-61 5,494
29-เม.ย.-61 5,494
30-เม.ย.-61 4,994
1-พ.ค.-61 5,494
3-พ.ค.-61 4,994
4-พ.ค.-61 4,994
5-พ.ค.-61 5,494
9-พ.ค.-61 4,994
10-พ.ค.-61 4,994
11-พ.ค.-61 4,994
12-พ.ค.-61 5,494
13-พ.ค.-61 5,494
14-พ.ค.-61 5,494
16-พ.ค.-61 4,994
17-พ.ค.-61 4,994
18-พ.ค.-61 4,994
19-พ.ค.-61 4,994
20-พ.ค.-61 4,994
23-พ.ค.-61 4,994
24-พ.ค.-61 4,994
25-พ.ค.-61 4,994
26-พ.ค.-61 5,491
27-พ.ค.-61 5,491
29-พ.ค.-61 5,491
30-พ.ค.-61 4,994
31-พ.ค.-61 4,994
1-มิ.ย.-61 4,994
2-มิ.ย.-61 5,491
3-มิ.ย.-61 5,491
6-มิ.ย.-61 4,991
7-มิ.ย.-61 4,991
8-มิ.ย.-61 4,991
9-มิ.ย.-61 5,491
10-มิ.ย.-61 5,491
13-มิ.ย.-61 4,991
14-มิ.ย.-61 4,991
15-มิ.ย.-61 4,991
16-มิ.ย.-61 5,491
17-มิ.ย.-61 5,491
20-มิ.ย.-61 4,991
21-มิ.ย.-61 4,991
22-มิ.ย.-61 4,991
23-มิ.ย.-61 5,491
24-มิ.ย.-61 5,491
27-มิ.ย.-61 4,991
28-มิ.ย.-61 4,991
29-มิ.ย.-61 4,991
30-มิ.ย.-61 5,491

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง