GRAND NEW ZEALAND


ราคาเริ่มต้น 131,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-BW-NZ (GRAND NEW ZEALAND)
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
ประเทศ นิวซีแลนด์ 
ช่วงเวลา มกราคม - มีนาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามของโอ๊คแลนด์
 • ชมเมืองโอ๊คแลนด์ในมุมสูง ณ สกาย ทาวเวอร์
 • สัมผัสความน่ารัก หมู่บ้านชาวฮอบบิท
 • เยือนเมืองโรโตรัว สัมผัสวัฒนธรรมชาวเมารี
 • ชมการแสดงตัดขนแกะ ฟาร์มเลี้ยงแกะขนาดใหญ่ของเมืองโรโตรัว
 • ล่องเรือชมถ้ำไวโตโม่ มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้านตัว
 • ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ
 • ทะเลสาบเทคาโป อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และโบสถ์ที่มีขนาดเล็กที่สุด
 • ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค
 • ขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 
 • นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ชมทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้
 • ชมฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งที่สวยงาม
 • เยือนควีนส์ทาวน์ เมืองที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปู
 • ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ-โอ๊คแลนด์

วันที่ 2

โอ๊คแลนด์ ชมเมือง-หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)-ช็อปปิ้ง

วันที่ 3

โอ๊คแลนด์-หมู่บ้านฮอบบิท-โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ

วันที่ 4

โรโตรัว-ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่-โอ๊คแลนด์-ไคร้สทเชิรช์

วันที่ 5

ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสทาวน์

วันที่ 6

ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค

วันที่ 7

ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์

วันที่ 8

ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์-โฮกิติกะ-รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช

วันที่ 9

สนามบินไคร้สท์เชิร์ช-สนามบินโอ๊คแลนด์-สนามบินสุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
20 - 28 ม.ค. 61 131,900
03 - 11 ก.พ. 61 131,900
17 - 25 มี.ค. 61 127,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง