อินโดนีเซีย เจาะลึกเกาะสวรรค์บาหลี


ราคาเริ่มต้น 21,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-GT-DPS TG02
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ อินโดนีเซีย 
ช่วงเวลา มกราคม - มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต
 • ชมวัดอุลันดานู บราตัน วัดที่สวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขา และทะเลสาบ
 • เยือนหมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตูที่สวยที่สุด
 • ชม ระบำไฟ ที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี
 • ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน ร้านกฤษณา
 • ศูนย์เครื่องเงิน ศูนย์ผ้าบาติก
 • สุดคุ้มพักโรงแรม 4 ดาว
 • บินหรู การบินไทย

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ-บาหลี-วัดอูลูวาตู-ระบำไฟ Kacak Fire Dance

วันที่ 2

ศูนย์ผ้าบาติก-ศูนย์เครื่องเงิน-หมู่บ้านคินตามณี-ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์-วัดเดียร์ตาอัมปีล-ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน

วันที่ 3

วัดทามันอายุน-เทือกเขาเบดูกัลป์-วัดอูลันดานู บราตัน-ชมการผลิตกาแฟขี้ชะมด-วัดทานาห์ลอต

วันที่ 4

สวนพระวิษณุ-ช้อปปิ้งร้านกฤษณา-บาหลี-สนามบินสุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
18 - 21 ม.ค. 61 21,999
25 - 28 ม.ค. 61 21,999
01 - 04 ก.พ. 61 21,999
15 - 18 ก.พ. 61 21,999
15 - 18 มี.ค. 61 21,999
29 มี.ค. - 01 เม.ย. 61 21,999
05 - 08 เมษายน 61 23,999
12 - 15 เมษายน 61 23,999
13 - 16 เมษายน 61 24,999
14 - 17 เมษายน 61 23,999
19 - 22 เมษายน 61 21,999
28 เม.ย. - 01 พ.ค. 61 23,999
17 - 20 พ.ค. 61 21,999
26 - 29 พ.ค. 61 23,999
02 - 05 มิ.ย. 61 21,999
21 - 24 มิ.ย. 61 21,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง