GRAND GEORGIA Beautiful Moment


ราคาเริ่มต้น 52,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-GSTBS05
สายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ จอร์เจีย 
ช่วงเวลา เมษายน - พฤษภาคม 2566
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • อ่างเก็บน้ำซินวาลี
  • ป้อมนาริกาล่า l ป้อมอนานูรี
  • โบสถ์ทรินิตี้ l โบสถ์เกอร์เกตี้
  • อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
  • ถนนคนเดินชาเดอนี่ l ตลาดเช้าเมืองคูไตซี
  • เมืองคูไตซี เมืองหลวงของอาณาจักรจอร์เจียนโบราณ
  • อารามจีลาตี อารามหลวงที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
  • ล่องเรือทะเลดำชมอ่าวบาทูมี
  • ย่านเมืองเก่าบาทูมี
  • นอนบนเขากูดาอูรี 1 คืน