Very Good TAIWAN


ราคาเริ่มต้น 15,888  บาท
รหัสทัวร์ G29-ITTVZ01
สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
  • วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ 
  • ชมเมืองท่าโรแมนติก ตั้นสุ่ย
  • อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค 
  • อุทยานเหย่หลิว • เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น 
  • วัดหลงซาน
  • เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 
  • ช้อปปิ้งตลาดดัง เฟิ่งเจียไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
  • อาบน้ำแร่