เที่ยวฟิน เวียงจันทน์ วังเวียง


ราคาเริ่มต้น 13,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-FTVTE-FD01V
สายการบิน แอร์เอเชีย
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ลาว 
ช่วงเวลา มกราคม - มีนาคม 2563
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • พระธาตุพูสี 
 • วัดเชียงทอง 
 • น้ำตกตาดกวางสี 
 • ถ้ำติ่ง 
 • วัดวิชุนราช - วัดแสนสุขาราม 
 • ตลาดไนท์บาร์ซา 
 • พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบาง 
 • ตักบาตรข้าวเหนียว 
 • ตลาดเช้าหลวงพระบาง

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง