สวิตเซอร์แลนด์_MXP-ZRH


ราคาเริ่มต้น 67,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-WTG1108M
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ 
ช่วงเวลา มกราคม - เมษายน 2563
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส 
 • เส้นทางสายมรดกโลก 
 • นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรสชมความงามเทือกเขาแอลป์ 
 • เดินเล่นชมเมืองเซอร์แมท 
 • ปราสาทชิลลอง 
 • นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
 • มื้อพิเศษที่ Top of Europe Restaurant จุงเฟรา 
 • อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก 
 • สะพานไม้คาเปล
 • ล่องเรือทะเลสาบซุก 
 • ถนนคนเดินเมืองซุก 
 • โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ซูริค 
 • น้ำตกไรน์

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง