มหัศจรรย์ MYANMAR ดินแดนแห่งมรดกโลก_พุกาม


ราคาเริ่มต้น 11,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-BT-MMR003-PG
สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า 
ช่วงเวลา พฤศจิกายน 2562 - เมษายน 2563
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 
 • ตักบาตรพระสงฆ์วัดมหากันดายงค์ 
 • ชมพระอาทิตย์ตก ณ ทะเลเจดีย์ 
 • วัดอนันดา - วัดมนุหา
 • พระเจดีย์ชเวสิกอง 
 • สะพานไม้สักอูเบ็ง 
 • พระราชวังมัณฑะเลย์ 
 • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง