มาเลเซีย สบาย..สบาย


ราคาเริ่มต้น 9,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-GT-KUL-MH02
สายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ มาเลเซีย 
ช่วงเวลา ธันวาคม 2560 - มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพูริมทะเลสาบปุตรา
  • ชมมัสยิดอาเหม็ด มัสยิดที่เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย
  • ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู
  • ชมตึกแฝดปิโตรนัส อาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก
  • นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง
  • ช้อปปิ้ง เฟิร์สเวิร์ลพลาซ่า และ Mitsui Outlet Park KLIA

วันที่ 1

กรุงเทพ-กัวลาลัมเปอร์-เมืองใหม่ปุตตราจายา-มัสยิดปุตรา-วัดเทียนโฮ่ว-พระราชวังอิสตาน่า มัสยิดอาเหม็ด-อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด

วันที่ 2

ถ้ำบาตู-เก็นติ้ง-ห้าง First World Plaza-กัวลาลัมเปอร์

วันที่ 3

กัวลาลัมเปอร์-ตึกแฝดปิโตรนัส-โรงงานช็อคโกแลต-ช้อปปิ้งMitsui Outlet Park KLIA-กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61  12,999
09 - 11 ก.พ. 61 9,999
23 - 25 ก.พ. 61 9,999
02 - 04 ก.พ. 61 9,999
16 - 18 มี.ค. 61 9,999
30 มี.ค.- 01 เม.ย. 61 9,999
06 - 08 เม.ย. 61 11,999
13 - 15 เม.ย. 61 12,999
14 - 16 เม.ย. 61 12,999
20 - 22 เม.ย. 61 10,999
05 - 07 พ.ค. 61 9,999
18 - 20 พ.ค. 61 9,999
01 - 03 มิ.ย. 61 9,999
08 - 10 มิ.ย. 61 9,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง