BALI NUSA PENIDA ISLAND


ราคาเริ่มต้น 16,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-BT-BAL02_SL
สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ อินโดนีเซีย 
ช่วงเวลา พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • มหัศจรรย์ บาหลี เกาะนูซา ปนีดา
 • Klingking Beach หน้าผารูปร่างเหมือนไดโนเสาร์ T-Rex 
 • จุดชมวิว Angel's Billabong ลากูนเล็กๆ ระหว่างหินภูเขาไฟ 
 • หาด Crystal Bay 
 • หมู่บ้านผ้าบาติก 
 • วัดบราตัน - ประตูฮันดารา 
 • ชมบาร็องแดนซ์ 
 • วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ 
 • ตลาดปราบเซียน 
 • หมู่บ้านคินตามณี 
 • วัดหลวงเบซากีห์ 
 • สวนน้ำเตียร์ตากังกา 
 • บาหลีสวิงค์ 
 • วิหารทานาห์ล็อต 
 • ชิม Seafood ที่หาดจิมบารัน

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง