อิตาลี (เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส


ราคาเริ่มต้น 59,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-CT-VCE-EK005
สายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 
ช่วงเวลา มกราคม - เมษยายน 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • เที่ยวเกาะเวนิสอันสุดแสนโรแมนติก
 • ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
 • เที่ยวอินเทอร์ลาเคน เมืองยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์
 • ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
 • ชมพระราชวังแวร์ซาย ที่ยิ่งใหญ่และงดงาม 
 • ถ่ายรูปกับหอไอเฟล
 • ช้อปปิ้งสุดหรูที่แกลเลอรี ลาฟาแยตต์
 • เมนูพิเศษ สปาเกตตี้หมึกดำ / หอยเอสคาโก้ / ฟองดูร์ชีส
 • บินด้วยสายการบินเอมิเรตส์สุดหรู

วันที่ 1

กรุงเทพ

วันที่ 2

กรุงเทพ-ดูไบ-เวนิส-เกาะเวนิส

วันที่ 3

เวนิส-มิลาน-อินเทอร์ลาเคน

วันที่ 4

อินเทอร์ลาเคน-กรินเดอร์วาลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-ลูเซิร์น

วันที่ 5

ลูเซิร์น-ดิจอง-ปารีส

วันที่ 6

ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์-ล่องเรือบาโตมุช

วันที่ 7

ปารีส-หอไอเฟล-พิพิธภัณฑ์น้ำหอม-ช้อปปิ้ง-สนามบิน

วันที่ 8

ดูไบ-กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
30 ม.ค.- 06 ก.พ. 61 59,900
28 ก.พ.- 07 มี.ค. 61 59,900
28 มี.ค.- 04 เม.ย. 61 59,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง