จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้_เลสโก สโนว์อ


ราคาเริ่มต้น 33,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZTBS01
สายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
ประเทศ จอร์เจีย 
ช่วงเวลา ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • วิหารจาวารี
 • ป้อมอนานูรี
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • อ่างเก็บน้ำชินวารี
 • ถนนคนเดินชาเดอนี่
 • กูดาอูรี เมืองรีสอร์ทยอดนิยม
 • โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนทูบานิ
 • โบสถ์ทรินิตี้ วิหารประจำเมืองทบิลิซี
 • นั่งกระเช้าชมป้อมนาริกาลา และเมืองเก่าทบิลิซี
 • วิหารสเวติสเคอเวรี มรดกโลกแห่งเมืองมิชเคทา
 • กำแพงเมืองโบราณ เมืองไซห์นากี.. นครแห่งความรัก
 • ชิมไวน์คูวาเรลี ณ แหล่งผลิตไวน์เก่าแก่ที่สุดในยุโรป

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง